ལག་འཕྲིན་གྱིས་བཤེར་འབེབས་བྱས་ནས་མགྲོན་སྣེ་ཕབ་ལེན།

ལག་འཕྲིན་གྱིས་བཤེར་འབེབས་བྱས་ནས་མགྲོན་སྣེ་ཕབ་ལེན།

འཕྲིན་ཕྲན་བཤེར་འབེབས་བྱས་ནས་འཕྲིན་སྟེགས་གཟིགས་པར།

སེམས་ནང་གི་དྲི་ཟའི་དབྱངས་འཚོལ་བ།

གཅེས་བསྡུས་གླུ་ཐོ། དེ་ལས་མང་།

1/3

乡恋
旦曲阿帝

我心中的圣地
白玉扎西

肖央
道吉扎西

雪域姑娘
仲白

仓央嘉措情歌
才仁曲尼

ཚང་མས་འོས་སྦྱོར་གང་འདྲ་བྱེད་དམ། དེ་ལས་མང་།

天籁网友

12月13日 20:27:28

天籁网友

12月13日 10:54:16

ཤར࿐རོ་ལ

12月11日 13:26:50

ངག་འཁྱམ

12月10日 00:54:24

天籁网友

12月09日 15:27:27

天籁网友

12月08日 21:33:17

天籁网友

12月07日 21:44:44

རང་དབང1

12月07日 17:31:09

ཚང་མས་ཉན་འདོད་པའི་གླུ། དེ་ལས་མང་།

གླུ་གསར་འོས་སྦྱོར། དེ་ལས་མང་།

雅隆的青稞
拉姆曲珍

康巴赞歌
格桑达哇

仓央之声
理塘降央

吉祥聚歌
更尕索昂

格桑开满查拉草原
娘措·旦巴才仁

གསར་དུ་བཀྲམས་པའི་གླུ་གཞས། དེ་ལས་མང་།

仓央之声 理塘降央
康巴赞歌 格桑达哇
康朵美朵群宝 尼玛代西
雅隆的青稞 拉姆曲珍
赞歌 巴吾扎巴
祖国-我为你歌唱 霍勇
张嘎糌粑 更尕索昂
觉悟神山 文章才仁
格桑开满查拉草原 DJ 嘎桑曲·更尕秋培
格桑开满查拉草原 娘措·旦巴才仁
吉祥聚歌 更尕索昂
卓玛旺姆
能不能再回去 刘宗
贵德 央金兰泽
次仁旺杰
醉美维西 扎西顿珠刘辉

མཛེས་པའི་མི། མཛེས་ལྗོངས། མཛེས་བྲོ། དེ་ལས་མང་།

美丽西藏
丹巴旺姆

黑帐篷
丹真

黑帐篷
扎西尼玛

花开季节的松州
扎西尼玛

月光下的小情歌
嘉央,才娜旺姆

娘措姑娘
巴德旦周

མཉམ་ལས་ཆེད་བསྒྲིགས་ལེ་ཚན།